Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Centrum poradenstva a prevencie Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice - Sever, IČO: 00 079 171, tel. č.: 055/63 218 38
www.cppke-okolie.sk (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu:
 
 
  • Meno a priezvisko klienta, škola ktorú klient navštevuje, e-mailová adresa zákonného zástupcu, telefónne číslo zákonného zástupcu.
 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa vybavenia žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje zlikvidované mechanicky (skartované) aj elektronicky (vymazané z databázy) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. (ak je to technicky možné)
 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
 
  • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 
  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu riaditel@cppke-okolie.sk
  2. telefonicky 055/63 218 38 alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.
 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,
aby ste nás kontaktovali  prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, oou@cubsplus.sk.