O našom centre

Centrum poradenstva a prevencie na Slovenskej jednoty 29 v Košiciach je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Košiciach. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Košice - okolie. Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

V zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum bolo založené 1. 04. 1973. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä
v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí v územnej pôsobnosti okresu Košice - okolie.

Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné a pracuje na tvorbe preventívnych programov.