Činnosti

Psychologická diagnostika osobnosti, výchovných ťažkostí, vzdelávacích ťažkostí, intelektových schopností, záujmov, motivácie, školskej spôsobilosti, nadania a sociálnej klímy.

Špeciálno-pedagogická diagnostika vývinových porúch učenia a porúch správania.

Psychologické poradenstvo pri výchovných ťažkostiach, vzdelávacích ťažkostiach, výbere povolania, identifikácii nadania, odkladoch povinnej školskej dochádzky, predčasných zaškoleniach, poruchách osobnostného vývinu, poruchách reči, psychosomatických problémoch a výskyte sociálno-patologických javoch.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo pri vývinových poruchách učenia, poruchách správania a vzdelávacích ťažkostiach.

Psychoterapia rodinná a relaxačno-symbolická systemická.

Reedukácia porúch učenia.

Preventívne aktivity spojené s primárnou prevenciou drogových závislostí, prevenciou nelátkových závislostí, šikanovaním, obchodovaním s ľuďmi a inými nežiadúcimi sociálno-patologickými javmi.

Kariérne poradenstvo ako pomoc pri výbere strednej školy a budúceho povolania.