Prevencia

PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Ide o odborné preventívne vzdelávacie aktivity a intervenčné metódy rôzneho charakteru (napr. informatívneho, zážitkového). Zameriavajú sa predovšetkým na rôzne oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov, na posilnenie úspešnej adaptácie žiakov na školu a rozvoj zručností pre riadenie kariéry a iné.

 

PREVENTÍVNE PROGRAMY

Sú dlhodobo trvajúce programy, ktoré sú vytvorené a realizované ako ucelené súbory aktivít s využívaním príslušných manuálov a s určeným počtom a postupnosťou sedení. Môžu to byť programy vytvorené odbornými zamestnancami poradenského zariadenia, pričom sa program monitoruje a vyhodnocuje, musí mať vopred stanovený cieľ, čiastkové ciele, zameranie, definované cieľové skupiny, harmonogram a vyhodnotenie.