Rozhodnutie MŠVVaŠ k prijímaniu 5-ročných detí do ZŠ

Rozhodnutie ministra z 20. 4. 2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 

Na základné vzdelávanie na školský rok 2022/2023 možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak

  1. z dôvodu mimoriadneho prerušenia prevádzky príslušného zariadenia poradenstva a prevencie podľa § 150 ods. 8 školského zákona v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo možné vydať súhlasné vyjadrenie s prijatím dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 28a ods. 5 školského zákona, t.j. dieťaťa pred dovŕšením piateho roku veku,
     
  2. dieťa sa v školskom roku 2021/2022 vzdelávalo v materskej škole a zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy potvrdenie o tejto skutočnosti a
     
  3. zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast s prijatím dieťaťa na základné vzdelávanie.

 

Odôvodnenie:

Na výnimočné prijatie dieťaťa na základné vzdelanie pred dovŕšením šiesteho roku veku sa vyžaduje „skoršie“ absolvovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Na „skoršie“ prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 28a ods. 5 školského zákona sa vyžaduje súhlasné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.

V súvislosti s ochorením COVID-19 mali zariadenia poradenstva a prevencie v časti roka 2020, resp. 2021 mimoriadne prerušenú prevádzku. Z tohto dôvodu bolo objektívne znemožnené vydávanie súhlasných vyjadrení na „skoršie“ prijatie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa pred dovŕšením piateho roku veku v školskom roku 2021/2022 navštevovalo materskú školu, je opodstatnené, aby za splnenie podmienky predloženia súhlasného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenia o vzdelávaní v materskej škole v školskom roku 2020/2021 mohlo byť výnimočne prijaté na základné vzdelávanie.

 

ODKAZ NA STRÁNKU MŠVVaŠ